Văn bản QPPL về quản lý chất lượng | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
20/03/2009
Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất
9/1/2010
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
21/11/2007
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
03/04/2009
Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
2009-03-24
Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
24/3/2009
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
27/02/2015
Thông tư Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
08/04/2009
Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
08/04/2009
Thông tư Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
06/05/2009
Trang 1/3
 

Website liên quan